រកផ្ចិត និងកាំនៃរង្វង់ដែលស្វ៊ែរប្រសព្វនឹងប្លង់(xy) (yz)

រកផ្ចិត និងកាំនៃរង្វង់ដែលស្វ៊ែរប្រសព្វនឹងប្លង់(xy) (yz)

រកផ្ចិត និងកាំនៃរង្វង់ដែលស្វ៊ែរប្រសព្វនឹងប្លង់(xy) (yz)  81 total views 81

 81 total views

Share Button

Intersection point of line and plane

Intersection point of line and plane

កូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ និងប្លង់/Intersection point of line and plane  31 total views 31

 31 total views

Share Button

Matrix/Mathematics

Matrix/Mathematics

ម៉ាទ្រីស/Matrix  42 total views 42

 42 total views

Share Button

Parabola’s equation/Conic/Mathematics

Parabola’s equation/Conic/Mathematics

សមីការប៉ារ៉ាបូល_ភាគ៣/កោនិក/Parabola’s equation/Conic  52 total views 52

 52 total views

Share Button

Parabola’s equation/Conic/Mathematics

Parabola’s equation/Conic/Mathematics

សមីការប៉ារ៉ាបូល_ភាគ២/កោនិក/Parabola’s equation/Conic  52 total views,  1 views today 52

 52 total views,  1 views today

Share Button

surface area of triangle/vector in space/Mathematics

surface area of triangle/vector in space/Mathematics

ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ_ថ្នាក់ទី១១/វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ/surface area of triangle/vector in space  48 total views 48

 48 total views

Share Button

Parabola’s equation/Conic/Mathematics

Parabola’s equation/Conic/Mathematics

សមីការប៉ារ៉ាបូល_ភាគ១/លំហាត់/កោនិច/Parabola’s equation/Conic  57 total views 57

 57 total views

Share Button

solving quadratic equation

solving quadratic equation

 192 total views 192

 192 total views

Share Button

Limit exercise

Limit exercise

 188 total views 188

 188 total views

Share Button

Plane’s equation

Plane’s equation

 181 total views 181

 181 total views

Share Button