រកផ្ចិត និងកាំនៃរង្វង់ដែលស្វ៊ែរប្រសព្វនឹងប្លង់(xy) (yz)

រកផ្ចិត និងកាំនៃរង្វង់ដែលស្វ៊ែរប្រសព្វនឹងប្លង់(xy) (yz)

រកផ្ចិត និងកាំនៃរង្វង់ដែលស្វ៊ែរប្រសព្វនឹងប្លង់(xy) (yz)  82 total views,  1 views today 82

 82 total views,  1 views today

Share Button

Plane’s equation

Plane’s equation

 182 total views,  1 views today 182

 182 total views,  1 views today

Share Button

equation of line and plane

equation of line and plane

 166 total views 166

 166 total views

Share Button

Equation of Plane / Mathematics

Equation of Plane / Mathematics

 192 total views,  1 views today 185

 192 total views,  1 views today

Share Button