សកម្មភាពសិស្សរៀនធ្វើលំហាត់នៅផ្ទះ

សកម្មភាពសិស្សរៀនធ្វើលំហាត់នៅផ្ទះ

សកម្មភាពសិស្សរៀនធ្វើលំហាត់ / home teaching / Khmer Easy Tutoring Service  12 total views,  2 views today 14

 12 total views,  2 views today

Share Button

សកម្មភាពសិស្សរៀនភាសាចិន-Chinese Class activity

សកម្មភាពសិស្សរៀនភាសាចិន-Chinese Class activity

សកម្មភាពសិស្សរៀនភាសាចិននៅតាមផ្ទះ / Chinese Class activity  11 total views,  1 views today 11

 11 total views,  1 views today

Share Button

English class

English class

                        10 total views,  1 views today 15

 10 total views,  1 views today

Share Button

chines class

chines class

 9 total views,  1 views today 9

 9 total views,  1 views today

Share Button

សកម្មភាពរៀនភាសាអង់គ្លេស

សកម្មភាពរៀនភាសាអង់គ្លេស

សកម្មភាពរៀនភាសាអង់គ្លេស  9 total views,  1 views today 9

 9 total views,  1 views today

Share Button

សកម្មភាពសិស្សរៀនប្រកបអក្សរ

សកម្មភាពសិស្សរៀនប្រកបអក្សរ

សកម្មភាពសិស្សរៀនប្រកបអក្សរ /​ សេវាបង្រៀនតាមផ្ទះខ្មែរអ៊ីហ្ស៊ី / Class activity / khmer Easy Tutoring Service  9 total views,  1 views today 9

 9 total views,  1 views today

Share Button

សកម្មភាពសិស្សថ្នាក់ទី១រៀនបូកលេខ

សកម្មភាពសិស្សថ្នាក់ទី១រៀនបូកលេខ

សកម្មភាពសិស្សថ្នាក់ទី១រៀនបូកលេខ /​ សេវាបង្រៀនតាមផ្ទះ / Class activity / Tutoring Service  11 total views,  1 views today 11

 11 total views,  1 views today

Share Button