រកផ្ចិត និងកាំនៃរង្វង់ដែលស្វ៊ែរប្រសព្វនឹងប្លង់(xy) (yz)

រកផ្ចិត និងកាំនៃរង្វង់ដែលស្វ៊ែរប្រសព្វនឹងប្លង់(xy) (yz)

រកផ្ចិត និងកាំនៃរង្វង់ដែលស្វ៊ែរប្រសព្វនឹងប្លង់(xy) (yz)  82 total views,  1 views today 82

 82 total views,  1 views today

Share Button

Intersection point of line and plane

Intersection point of line and plane

កូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ និងប្លង់/Intersection point of line and plane  32 total views,  1 views today 32

 32 total views,  1 views today

Share Button

Matrix/Mathematics

Matrix/Mathematics

ម៉ាទ្រីស/Matrix  43 total views,  1 views today 43

 43 total views,  1 views today

Share Button

Parabola’s equation/Conic/Mathematics

Parabola’s equation/Conic/Mathematics

សមីការប៉ារ៉ាបូល_ភាគ៣/កោនិក/Parabola’s equation/Conic  52 total views 52

 52 total views

Share Button

Parabola’s equation/Conic/Mathematics

Parabola’s equation/Conic/Mathematics

សមីការប៉ារ៉ាបូល_ភាគ២/កោនិក/Parabola’s equation/Conic  52 total views,  1 views today 52

 52 total views,  1 views today

Share Button

surface area of triangle/vector in space/Mathematics

surface area of triangle/vector in space/Mathematics

ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ_ថ្នាក់ទី១១/វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ/surface area of triangle/vector in space  48 total views 48

 48 total views

Share Button

Parabola’s equation/Conic/Mathematics

Parabola’s equation/Conic/Mathematics

សមីការប៉ារ៉ាបូល_ភាគ១/លំហាត់/កោនិច/Parabola’s equation/Conic  57 total views 57

 57 total views

Share Button

solving quadratic equation

solving quadratic equation

 193 total views,  1 views today 193

 193 total views,  1 views today

Share Button

Limit exercise

Limit exercise

 189 total views,  1 views today 189

 189 total views,  1 views today

Share Button

Plane’s equation

Plane’s equation

 181 total views 181

 181 total views

Share Button