សកម្មភាពសិស្សរៀនភាសាចិន-Chinese Class activity

សកម្មភាពសិស្សរៀនភាសាចិន-Chinese Class activity

សកម្មភាពសិស្សរៀនភាសាចិននៅតាមផ្ទះ / Chinese Class activity  11 total views,  1 views today 11

 11 total views,  1 views today

Share Button

English class

English class

                        10 total views,  1 views today 15

 10 total views,  1 views today

Share Button

chines class

chines class

 9 total views,  1 views today 9

 9 total views,  1 views today

Share Button

សកម្មភាពរៀនភាសាអង់គ្លេស

សកម្មភាពរៀនភាសាអង់គ្លេស

សកម្មភាពរៀនភាសាអង់គ្លេស  9 total views,  1 views today 9

 9 total views,  1 views today

Share Button

សកម្មភាពសិស្សរៀនប្រកបអក្សរ

សកម្មភាពសិស្សរៀនប្រកបអក្សរ

សកម្មភាពសិស្សរៀនប្រកបអក្សរ /​ សេវាបង្រៀនតាមផ្ទះខ្មែរអ៊ីហ្ស៊ី / Class activity / khmer Easy Tutoring Service  8 total views 8

 8 total views

Share Button

សកម្មភាពសិស្សថ្នាក់ទី១រៀនបូកលេខ

សកម្មភាពសិស្សថ្នាក់ទី១រៀនបូកលេខ

សកម្មភាពសិស្សថ្នាក់ទី១រៀនបូកលេខ /​ សេវាបង្រៀនតាមផ្ទះ / Class activity / Tutoring Service  11 total views,  1 views today 11

 11 total views,  1 views today

Share Button

លំហាត់រកសមីការប្លង់ 1

លំហាត់រកសមីការប្លង់ 1

លំហាត់រកសមីការប្លង់ 1 24

Share Button

សមីការប្លង់ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់

សមីការប្លង់ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់

សមីការប្លង់ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ 25

Share Button

បទវិភាគរឿងផ្កាស្រពោន/Literature review

បទវិភាគរឿងផ្កាស្រពោន/Literature review

បទវិភាគរឿងផ្កាស្រពោន / Phka Sropaun / ​វ៉ាន់ឌី កាអុន / Vanndy Kaonn / Literature review 37

Share Button

បទវិភាគរឿងកូលាប៉ៃលិន / Kolab Pailin

បទវិភាគរឿងកូលាប៉ៃលិន / Kolab Pailin

បទវិភាគរឿងកុលាប៉ៃលិន / Kolab Pailin / ​វ៉ាន់ឌី កាអុន / Vanndy Kaonn / Literature review 36

Share Button