Tutoring Service

Tutoring Service

Tutoring Service សេវាកម្មបង្រៀនតាមផ្ទះ «ខ្មែរអ៊ីហ្ស៊ី» មានទទួលបង្រៀនសិស្ស​ តាមផ្ទះ ចាប់ពីថ្នាក់ទី ១ ដល់ទី១២ ទៅលើមុខវិជ្ជាសំខាន់ៗមួយចំនួន ដូចជា ភាសាខ្មែរ គណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា គីមីវិទ្យា ជីវវិទ្យា និងភាសាបរទេស៖ អង់គ្លេស ចិន ថៃ អេស្ប៉ាញ និងកូរ៉េ។ សេវាកម្មយើងប្រជុំទៅដោយគ្រូបង្រៀនដែលមានគរុកោសល្យ និងបទពិសោធបង្រៀននៅសាលារដ្ឋនិងឯកជនជាច្រើនឆ្នាំ ធានាថាអាចជួយឲ្យប្អូនៗអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងបន្ថែមបានឆាប់រហ័ស។   ចុះឈ្មោះចូលរៀននៅទីនេះ  This is a home teaching service. We teach from grade 1 to grade 12 students in major subjects such as Khmer, Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, and English, Chinese, Thai,…

Share Button